LOGO

Mässordning

SKRIV UT

INLEDNING
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn. Folket svarar: Amen. Herren vare med er. Folket svarar: Och med din ande. Bröder och systrar, låt oss besinna oss och bekänna vår synd och skuld, så att vi rätt kan fira de heliga mysterierna. Jag bekänner inför Gud allsmäktig och er, mina bröder och systrar, att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelse, Man slår sig för bröstet: genom min skuld, min skuld, min egen stora skuld. Därefter fortsätter man: Därför ber jag den saliga, alltid rena jungfrun Maria, alla änglar och helgon och er, mina bröder och systrar, att be för mig till Herren, vår Gud. P. Gud allsmäktig förlåte oss våra synder i sin stora barmhärtighet och före oss till det eviga livet. F. Amen. Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig. Kristus, förbarma dig. Kristus, förbarma dig. Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig. Lovsång Ära i höjden åt Gud och på jorden frid åt människor av god vilja. Vi lovar dig, vi välsignar dig, vi tillber dig, vi prisar och ärar dig, vi tackar dig för din stora härlighet. Herre Gud, himmelske konung, Gud Fader allsmäktig. Herre, Guds enfödde Son, Jesus Kristus. Herre Gud, Guds lamm, Faderns Son. Du som borttager världens synder, förbarma dig över oss. Du som borttager världens synder, tag emot vår bön. Du som sitter på Faderns högra sida, förbarma dig över oss. Ty du allena är helig, du allena Herre, du allena den högste, Jesus Kristus, med den helige Ande, i Guds Faderns härlighet. Amen. Kollektbön P. Låt oss bedja. (Prästen ber dagens kollektbön) F. Amen.
ORDETS LITURGI
Första läsningen - Läsningen avslutas med: Så lyder Herrens ord. F. Gud, vi tackar dig. Responsoriepsalm Andra läsningen - Så lyder Herrens ord. F. Gud, vi tackar dig. Halleluja Evangelium P. Herren vare med er. F. Och med din ande. P. Läsning ur det heliga evangeliet enligt N. (Matteus, Markus, Lukas, Johannes). F. Ära vare dig, Herre. Efter evangeliet: P. Så lyder Herrens evangelium. F. Lovad vare du, Kristus. Predikan Trosbekännelse Alla: Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt, både synligt och osynligt. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allt blev till; som för oss människor och för vår frälsnings skull steg ner från himlen och blev kött genom den helige Ande av jungfru Maria och blev människa; och som blev korsfäst för oss under Pontius Pilatus, led och blev begravd, som uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, steg upp till himlen, sitter på Faderns högra sida och skall återkomma i härlighet för att döma levande och döda, och vars rike aldrig skall ta slut. Och på den helige Ande, som är Herre och ger liv, som utgår av Fadern och Sonen, som tillsammans med Fadern och Sonen blir tillbedd och förhärligad och som talade genom profeterna. Och på en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och väntar på de dödas uppståndelse och den kommande världens liv. Amen. Kyrkans allmänna förbön F. Herre, hör vår bön.
EUKARISTINS LITURGI
Offergåvornas tillredelse P. Välsignad är du, Herre, världsalltets Gud, ty av din givmildhet har vi tagit emot det bröd som vi bär fram till dig, en frukt av jorden och av människors arbete som för oss blir livets bröd. F. Välsignad vare Gud i evighet. P. Välsignad är du, Herre, världsalltets Gud, ty av din givmildhet har vi tagit emot det vin som vi bär fram till dig, en frukt av vinstocken och av människors arbete som för oss blir andlig dryck. F. Välsignad vare Gud i evighet. Bön över offergåvorna P. Låt oss bedja att Gud tar emot vårt och hela kyrkans offer. F. Honom till ära och världen till frälsning. Prästen ber dagens bön över offergåvorna F. Amen. Den eukaristiska bönen P. Herren vare med er. F. Och med din ande. P. Upplyft era hjärtan. F. Vi har upplyft dem till Herren. P. Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud. F. Det är tillbörligt och rätt. Nu följer dagens prefation som avslutas med: Alla. Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot. Himlarna och jorden är fulla av din härlighet. Hosianna i höjden. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. eukaristiska bönen ... P. Trons mysterium F. Din död förkunnar vi, Herre, och din uppståndelse bekänner vi, till dess du återkommer i härlighet. Eukaristiska bönen fortsätter och avslutas med att prästen tar patenan med hostian och kalken, lyfter dem högt och säger: P. Genom honom och med honom och i honom tillkommer dig, Gud Fader allsmäktig, i den helige Andes enhet, all ära och härlighet i alla evigheters evighet. F. Amen. Herrens bön P. På Frälsarens befallning och vägledda av hans gudomliga undervisning vågar vi säga: Alla. Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. P. Ja, fräls oss, Herre, från allt ont, och ge oss frid i våra dagar, så att vi genom din barmhärtighet alltid går fria från synd och är trygga i all oro och förvirring, medan vi lever i hoppet om saligheten och väntar på vår frälsares Jesu Kristi återkomst. F. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Fridsbön och fridshälsning P. Herre Jesus Kristus, du som sade till dina apostlar: Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag er, se inte till våra synder utan till din kyrkas trohet, och ge henne frid och enhet efter din vilja. Han för samman händerna och avslutar bönen: Du som lever och råder i evigheters evighet. F. Amen. P. Herrens frid vare alltid med er. F. Och med din ande. P. Ge varandra ett tecken på försoning och frid. Brödsbrytelse Alla. Guds lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss. Guds lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss. Guds lamm, som borttager världens synder, giv oss din frid. Kommunionen P. Se Guds lamm, som borttager världens synder. Saliga de som blivit kallade till Lammets måltid. Alla. Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min själ helad. Vi går fram och tar emot kommunionen. P. Kristi kropp. Amen. P. Kristi blod. Amen. Bön efter kommunionen P. Låt oss bedja. Prästen läser dagens bön efter kommunionen F. Amen. Välsignelse P. Herren vare med er. F. Och med din ande. P. Välsigne er Gud allsmäktig, Fadern och Sonen och den helige Ande. F. Amen. Utsändning P. Gå i Herrens frid. F. Gud vi tackar dig.