LOGO

Caritas Västerås

SKRIV UT

CARITAS VÄSTERÅS

Caritas Västerås syfte är att: 
"Lokalt och internationellt stödja människor för att de ska kunna leva i värdighet"

Har du en fråga, vill du hjälpa oss eller bara rent av höra av dig
till osså Så kan du nå någon av oss på:  caritasvasteras@varfru.se

Caritas information är tillgänglig på olika språk. Välj språk nedan:

Svenska   Engelska   Arabiska   Polska   Franska   kroatiska   Spanska

 

 
Caritas information på Svenska

Lidmansvägen 8
724 61 Västerås
Tel: 021-14 11 20

e-post: caritasvasteras@varfru.se
 

CARITAS VÄSTERÅS 

Caritas är en katolsk biståndsorganisation med ett världsomfattande nätverk.

Ordet CARITAS är latin och betyder kärlek, kärlek till medmänniskan.

År 2010 startades en lokal Caritas förening inom vår församling i Västerås.

Vi arbetar med lokalt stöd till äldre, sjuka, fattiga, flyktingar inom församlingen

och långsiktiga, men även akuta, projekt utomlands. Vi samarbetar med Caritas Sverige och Caritas internationellt.

 

Vill Du stödja vår verksamhet inom församlingen eller olika projekt utomlands?

Du kan bli medlem genom att betala en årsavgift av 50:- kr

Även gåvor tas tacksamt emot till vår verksamhet. Använd gärna:

Plusgirokonto 55 04 37-8 eller BG- numret 619-9004

 

Kom gärna ihåg oss i samband med jubileum, födelsedagar, begravningar med mera.

 

Vil du veta mera kontakta:

Birgit Ahlberg-Hyse:biahyse@bredband.se (ordf.) tel. 0708 - 659 333 

 

Syster Sixta: srsixta@varfru.se tel 021-14 18 70

 
 

 

Caritas information på EngelskaLidmansvägen 8
724 61 Västerås
Tel: 021-14 11 20

e-post: caritasvasteras@varfru.se
 

CARITAS VÄSTERÅS

Caritas is a Catholic relief organization and is part of a world wide network. 
The word CARITAS is latin and means love, love for your fellow man.

ln 2010 a local Caritas association was formed in our parish in Västerås. We work with local

support for the elderly, sick, poor and refugees in our parish and long term or urgent projects abroad. We cooperate with Caritas Sweden and Caritas International.

Would you like to support our work within our parish or various projects internationally? You can become a member for an annual fee of SEK 50. Gifts for our work are gratefully received.

Please, use our Plusgiro account 55 04 37-8 or Bankgiro account 619-9004.

You may consider remembering us in connection with jubilees, birthdays, funerals and other occasions.

 

Vil du veta mera kontakta:

Birgit Ahlberg-Hyse:biahyse@bredband.se (ordf.) tel. 0708 - 659 333

 

Syster Sixta: srsixta@varfru.se tel 021-14 18 70

Caritas information på Arabiska

 

Lidmansvägen 8
724 61 Västerås
Tel: 021-14 11 20

e-post: caritasvasteras@varfru.se 

CARITAS VÄSTERÅS - ARABISKA 

 

Caritas information på Polska

Lidmansvägen 8
724 61 Västerås
Tel: 021-14 11 20

e-post: caritasvasteras@varfru.se
 

CARITAS VÄSTERÅS

Caritas jest katolicką organizacją, która swym zasięgiem obejmuje cały wiat.

Camo słowo Caritas pochodzi z języka łacińskiego i oznacza miłoć, miłoć do bliźniego.

W roku 2010 powstała w naszej parafii grupa Caritas.  Pracujemy na szczeblu lokalnym pomagając starszym ludziom, chorym i ubogim; pomagamy również emigrantom  oraz angażujemy się w projekty międzynarodowe, gdyż współpracujemy z Caritas Szwecja i Caritas Europa.

Jeli tylko chcesz, możesz dołączyć do nas w konkretny, fizyczny spoób jak równiez poprzez ofiary pieniężne.  „Wpisowe” to tylko 50 koron.

Jeli chciałby wesprzeć naszą działalnoć poprzez pomoc finansową, to możesz przesłać swą ofarię na konto:

Plusgiro 55 04 37-8 lub Bankgiro 619-9004

 

Vil du veta mera kontakta:

Birgit Ahlberg-Hyse:biahyse@bredband.se (ordf.) tel. 0708 - 659 333

 Syster Sixta: srsixta@varfru.se tel 021-14 18 70

Caritas information på Franska

 

Lidmansvägen 8
724 61 Västerås
Tel: 021-14 11 20

e-post: caritasvasteras@varfru.se
 

CARITAS VÄSTERÅS

CARITAS qui fait partie d’un réseau international est une organisation catholique au caractère non profitable portant soutien au gens en besoins.

CARITAS  est un mot Latin qui veut dire « amour», amour pour notre prochain.

L’organisation  été forme dans la paroisse ici a Vasteras en 2010 et travailler pour soutenir les personnes âgées, les malades, les pauvre, et les refugiés dans notre paroisse ainsi que les projets d’urgence et/ou  longtemps a l’étranger.

Nous travaillons en collaboration avec CARITAS Sweden et CARITAS International.

Voulez vous soutenir notre travail ?

Vous pourrait devenir membre en moyennant 50 SEK.

Les dons sont sincèrement appréciés.

Veuillez utiliser nos Plusgiro compte 55 04 37-8 ou Bankgiro 619-9004.

Vous pourrait considérez à nous rappeler des jubilées, anniversaires, obsèques et ainsi de suit.

 

Vil du veta mera kontakta:

Birgit Ahlberg-Hyse:biahyse@bredband.se (ordf.) tel. 0708 - 659 333

 Syster Sixta: srsixta@varfru.se tel 021-14 18 70

Caritas information på Kroatiska

 

Lidmansvägen 8
724 61 Västerås
Tel: 021-14 11 20

e-post: caritasvasteras@varfru.se
 

CARITAS VÄSTERÅS

Caritas je jedna katolička humanitarna udruga aktivna u svijetskim razmjerima.
Riječ Caritas na litinskom znači ljubav (dragost), ljubav prema bližnjemu.

Godine 2010 počela je djelovati lokalna Caritas udruga unutar naše župe.
Mi lokalno pružamo pomoć sarijima, bolesnima, siromašnima, izbjeglicama unutar naše župe i duoročne kao i hitne projekte u inozemstvu.
Mi surađujemo sa Caritas Sverige i Caritas internacionalni.

Želiš nas podržatiu radu udrue u našoj župi ili raznim inozemnim projektima? 
Ti možeš biti član udrue s tim da uplatiš 50:- godišjnu članarinu.                                                                
Darove također primamo sa zahvalnošću u našu udrugu.

Upotrijebi: Plusgirokonto 55 04 37-8 ili Bankgirokonto 619-9004

Sjetite nas se kod jubileja, rođendana, pogreba i raznih drugih prilika.

 

Vil du veta mera kontakta:

Birgit Ahlberg-Hyse:biahyse@bredband.se (ordf.) tel. 0708 - 659 333

Syster Sixta: srsixta@varfru.se tel 021-14 18 70

Caritas information på Spanska

 

Lidmansvägen 8
724 61 Västerås
Tel: 021-14 11 20

e-post: caritasvasteras@varfru.se
 

CARITAS VÄSTERÅS

Caritas es una organización católica de asistencia social a nivel mundial. La palabra CARITAS en latín significa amor, amor al prójimo.

En el año 2010 comenzó a funcionar una asociación Caritas local en nuestra parroquia en Västerås. Trabajamos apoyando localmente en la parroquia a ancianos, enfermos, pobres y refugiados a largo plazo y también en proyectos urgentes en el extranjero. Trabajamos con Caritas Suecia y Caritas Internacional.

Quiere apoyar nuestra actividad dentro de la parroquia o en diferentes proyectos en el extranjero?

Usted puede hacerse miembro pagando una contribución anual de 50:-kr También agradecemos donaciones para nuestras actividades.

Por favor utilizar: Plusgirokonto 55 04 37-8 o Bankgirokonto 619-9004

Por favor ténganos en cuenta en sus celebraciones, cumpleaños, funerales y demás. 

 

Vil du veta mera kontakta:

Birgit Ahlberg-Hyse:biahyse@bredband.se (ordf.) tel. 0708 - 659 333

Syster Sixta: srsixta@varfru.se tel 021-14 18 70

 

 

 

Caritas årsmöte

1. Budget

 

           
  Caritas Västerås        
           
  Budget för 2016        
           
    Budget 2015 Resultat 2015   Budget 2016
Inkomster        
  Inkomst medlemsavgifter 3 000 1 600   1 500
  Nålar, Ljus, Julkort 2 000 0   0
  Julbasar (församlingen) 28 000 30 022   28 000
  Julbasar egen försäljn 4 000 6 070   6 000
  Diverse fika 1 000 4 047   10 500
  Semla febr 2 000 0    
  Donationer 20 000 15 280   15 000
  Ränta 200 0   0
Summa Intäkter 60 200 57 019   61 000
           
Utgifter          
  Gåva Vilnius 40 000 40 253   40 000
  Gåva Lokalt 12 000 16 500   15 000
  Gåva Nytt projekt 20 000 2 000   5 000
  Gåva till Caritas Sverige 0 10 000   10 000
  Postgirokostnad 1 000 998   1 000
  Konsert 2 000 0    
Summa Kostnader 75 000 69 751   71 000
           
  Resultat -14 800 -12 732   -10 000
           
           

 

2. Balansrapport

 

Utskrivet: 15-03-08; Räkenskapsårets början: 15-01-01; Period: 15-01-01 - 15-12-31

 

           Ing balans                            Period                 Utg balans

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar 1

1010                    Kassa                            7 685,00                                  -653,00              7 032,00

1020                    Plusgirokonto               3 648,85                                2 320,59              5 969,44

1030                    Sparkonto Företag     70 961,86                           -14 399,88             56 561,98

_________________________________________________________________________________________

S:a Omsättningstillgångar                      82 295,71                          -12 732,29              69 563,42 

 

S:A TILLGÅNGAR                                    82 295,71                            -12 732, 29               69 563,21

 

 SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

2910                    Eget kapital                -82 716,74                                     421,03                    -82 295,71

2919                    Redovisat resultat             421,03                              12 311,29                     12 732,29

__________________________________________________________________________

S:a Eget kapital                                        -82 295,71                               12 732,29                   -69 563,42

 

__________________________________________________________________________

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL  -82 295,71                               12 732,29                   -69 563,42

 

 

BERÄKNAT RESULTAT                  0,00                                  0,00                             0,00

 

3. Resultatrapport                          


Räkenskapsårets början: 15-01-01 Hela företaget

Period: 15-01-01 - 15-12-31

PRELIMINÄR

Intäkter

Klass 30

3080          Gåva allmän                                                  15 280,12

3084          Gåva fika                                                         4 047,00

3087          Gåva fruktkorgar                                             4 000,00

3088          Gåva kort                                                         2 070,00

3089          Gåva Nationernas Julmarkn                      30 022,00

 

S:a Klass 30                                                                   55 419,12

 

Rörelsens sidointäkter

3510          Medlemsavgifter                                              1 600,00

 

S:a Rörelsens sidointäkter                                               1 600,00

 

 S:a Intäkter                                                                       57 019,12

  

Bruttovinst                                                  57 019,12

 

Övriga kostnadet

 

6980 Projekt Vilnius                -40 252,91

6981 Projekt Flyktingar EU   -10 000,00

6982 Projekt Lokalt                -16 500,00

6983 Projekt Marias Lamm   -2 000,00

7691 Plusgirokostnader           -998,50

 

S:a Övriga kostnader          -69 751,41

 

 Resultat före avskrivningar                              - 12 732,29

  

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader        - 12 732,29

 

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt           - 12 732,29

 

 Resultat före skatt                                              - 12 732,29

  

Nettoresultat                                                     - 12 732,29

 

4. Verksamhetsberättelse 2015 

Styrelsen under året har utgjorts av:

Ordförande                       Birgit Ahlberg-Hyse (1 år)

Vice ordförande:              Lennart Fagerberg (2 år)

Intern revisor:                  Lorenzo Diaz Zamora (2 år)

Kassör:                               Nicolas Persson (2 år)

Sekreterare:                                            Walter Schatzl (2 år)

Övriga ledamöter:                                  Elisa Prelle Bellini (2 år), Neam Toma (2 år), Ferucio Sestan (1 år)

Styrelsen har under året adjungerat syster Sixta till sina sammanträden.

Extern revisor:                  Jan Sundman                                          

Valberedning:                   Kajsa Sundman, Monica Keenan (1 år) och Andras Frimmel (sammankallande)

Möten och medlemmar:

Årsmöte avhölls den 19 april 2015. Därutöver har hållits sju styrelsemöten.

Föreningen har under året haft 31 medlemmar.

Styrelsens verksamhet

I stadgarna för Caritas Västerås fastställs att syftet med föreningens verksamhet ska vara att lokalt och internationellt stödja människor för att kunna leva ett värdigt liv. Caritas Västerås har under verksamhetsåret i huvudsak fokuserat sina insatser på att stödja ett mor- och barnhem i Vilnius/Litauen men även utvecklat den sociala verksamheten på lokal nivå.

Aktiviteter

* Caritas Västerås inledde under verksamhetsåret regelbundet kyrkkaffe, den tredje söndagen i månaden, med försäljning av fikabröd och musikunderhållning. Projektet har fallit väl ut och förhoppningen är att det ska fortsätta. Resultatet har hittills legat strax under 2 000 kr.

* Caritas Västerås har under verksamhetsåret försökt öka medvetandet om Caritas Västerås´ verksamhet genom att på olika språk ge ut information om organisationen.

Ett informationsblad för att få flera aktiva i föreningen har delats ut men har inte givit något större resultat.

* Caritas Västerås fortsatte under verksamhetsåret att utveckla den sociala verksamheten på lokal nivå:

-          Med hjälp av Röda Korset Västerås hade flyktingar som kom i kontakt med Caritas Västerås möjlighet att få stöd i asylfrågor

-          Skjutshjälp till- och från katolska kyrkan erbjöds för de katoliker som var i behov att komma till gudstjänsterna men som inte klarade det själva. Ansvariga var Lennart Fagerberg och Walter Schatzl.

-          En handkassa för akut ekonomisk hjälp till enskilda individer fanns även att tillgå. Ansvarig för handkassan var syster Sixta.

Församlingen hade under året besök av Caritas Sveriges inrikesansvarige Pieter van  Gylswyk som under ett kyrkkaffe informerade om olika möjligheter att hjälpa nödställda i närmiljön. Ett erbjudande har också kommit om en summa pengar för att sätta igång projekt för nyanlända. Styrelsen kommer att arbeta vidare  för att skapa ett projekt som är hållbart på lång sikt.

Julbasaren 2015

Caritas Västerås hade ett eget försäljningsstånd med syfte att värva nya medlemmar. Det såldes lotterier och vinsterna var fruktkorgar i olika storlekar. Det såldes också egenproducerade julkort.

Vid  basaren visades också en utställning och bilder över Caritas Vilnius/Litauen  dit Caritas Västerås ger ett årigt stöd.

Av den totala försäljningen under julbasaren överfördes 29.490 kr till Caritas   Västerås. Därutöver uppgick Caritas Västerås´ egen försäljning till 6.070 kr.

Västerås 2016-04-05

 

Caritas Västerås Styrelse

 5. Verksamhetsberättelse 2016 

 * Caritas Västerås kommer även under verksamhetsåret 2016 ge ekonomiskt stöd till mor- och barnhemmet i Vilnius/Litauen. Beloppet kommer att bestämmas efter julbasaren i samråd med församlingens ekonomi råd.

* Caritas Västerås kommer under verksamhetsåret 2016 att fortsätta arbetet med att öka antalet medlemmar. Caritas Västerås kommer även som tidigare år delta vid den årliga julbasaren med avsikt att informera om föreningen och rekrytera nya medlemmar.

* Caritas Västerås kommer även att anordna pengainsamlingar genom bland annat försäljning i samband med kyrkkaffestunder och julbasaren.

* Caritas Västerås avser att anordna diverse sociala aktiviteter för att öka den sociala sammanhållningen i föreningen och samla in pengar till ytterligare ändamål respektive egna projekt som bedöms förtjäna stöd under året. Exempel på aktiviteter är konserter, middagar och andra förslag från medlemmarna. Alla i församlingen välkomnas och uppmuntras att lämna förslag på både insamlingsaktiviteter och ändamål till styrelsen.

* Caritas Västerås avser att utveckla ytterligare ett socialt ansvar på lokal nivå, främst i Västerås. Till exempel genom:

- Fortsatt transporthjälp till gudstjänster för katoliker som själva inte kan ta sig dit.

- En handkassa för akut ekonomisk hjälp till enskilda individer.

* Caritas Västerås avser också hålla medel i beredskap för eventuell hjälp vid katastrofer.

* Ett försök till projekt för att integrera nyanlända flyktingar i Västerås ska göras med ett utlovat ekonomiskt stöd från Caritas Sverige

Västerås 2015-04-02

Caritas Västerås Styrelse

 

Caritas - besök

 Söndagen den 20 september vår vi besök av

Pieter van Gylswyk, ansvarig för inlandsarbetet

inom Caritas Sverige.

 

Vid kyrkkaffet efter högmässan talar han om

vad vi kan göra för att hjälpa nödställda människor i vår närhet.