LOGO

Böner

SKRIV UT

Herrens bön - Fader vår
Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag. Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.
Den Katolska Trosbekänelsen
Jag tror på en enda Gud, Allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt, både synligt och osynligt. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allt blev till; som för oss människor och för vår frälsnings skull steg ner från himlen och blev kött genom den helige Ande av jungfru Maria och blev människa; och som korsfäst för oss under Pontus Pilatus, led och blev begravd, som uppstod på den tredje dagen i enlighet med skrifterna, steg upp till himlen, sitter på Faderns högra sida och skall återkomma i härlighet för att döma levande och döda, och vars rike aldrig skall ta slut. Och på den helige Ande, som är Herre och ger liv, som utgår av Fadern och Sonen, som tillsammans med Fadern och Sonen blir tillbedd och förhärligad och som talade genom profeterna. Och på en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och väntar på de dödas uppståndelse och den kommande världens liv. Amen.
Var hälsad Maria
Var hälsad Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt Jesus. Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.
Jungfru Marias Rosenkrans
Korstecknet "I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen." Den apostoliska trosbekännelsen Jag tror på Gud, Den allsmäktige Fadern, himlens och jordens skapare. Och på Jesus Kristus, Hans ende son, vår Herre, som blev avlad genom den helige Ande, föddes av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Jag tror på den helige Ande, den heliga, katolska kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Fader vår Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen. Be 3 Ave Maria Var hälsad, Maria, full av nåd; Herren är med dig; välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen. Ära vare Fadern Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Fatima bönen O, min Jesus, förlåt oss våra synder. Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till himmelen, Särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest. Amen
I - GLÄDJERIKA HEMLIGHETER
1. Bebådelsen Ängeln kom in till henne och sade: "Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig." 2. Marias besök hos Elisabeth När Elisabeth hörde Marias hälsning, sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med högt röst: "Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignad det barn du bär inom dig." 3. Jesu födelse Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom och hon fylldes av helig ande. i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. 4. Jesus bärs fram i templet När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. 5. Jesus blir återfunnen i templet Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor.
II - LJUSETS HEMLIGHETER
1. Jesu dop i Jordan Vi den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. 2. Bröllopet i Kana Hans mor sade till tjänarna: "Gör det han säger åt er." 3. Förkunnelse av Guds rike och inbjudan till omvändelse "Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet." 4. Jesu förvandling på berget Tabor En röst hördes ur molnet: "Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. 5. Instiftande av nattvarden Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen, och han älskade dem intill slutet.
III - SMÄRTORIKA HEMLIGHETER
1. Jesus ber i Getsemane I sin ångest bad han allt ivrigare, och svetten droppade som blod ner på marken. När han steg upp från bönen och kom tillbaka till lärjungarna fann han att de hade somnat, tyngda av sorg. 2. Jesus blir gisslad Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. 3. Jesus kröns med törnekrona De tog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatkappa och vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i högra handen på honom. 4. Jesus bär korset Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skalen, på hebreiska Golgota. 5. Jesus blir korsfäst Och Jesus ropade med högt röst: "Fader, i dina händer lämnar jag min ande." När han sagt detta slutade han att andas.
Angelus, eller Angelusringning
V/. Herrens ängel kom med bud till Maria R/. och hon blev havande av den Helige Ande Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, JESUS. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen V/. Se jag är Herrens tjänarinna: R/. Må det ske med mig som du har sagt. Hell dig, Maria... V/. Och Ordet blev kött R/. och tog sin boning ibland oss. Hell dig, Maria... V/. Bed för oss, heliga Guds moder R/. att vi blir värdiga Kristi löften. Låt oss bedja. Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan, så att vi, som genom ängelns budskap fått veta att din Son blivit människa, genom hans lidande och kors når fram till uppståndelsens härlighet. Genom samme Kristus, vår Herre. R/. Amen.
Bön före maten
Herre välsigna oss och dessa dina goda gåvor som vi får ta emot ur din givmilda hand. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Regina Caeli A
Himmelens drottning, o gläd dig, halleluja, ty han, som du fick föda till jorden, halleluja, är uppstånden, efter Skriften, halleluja, bed nu för oss till Herren, halleluja. V/. Gläd dig och jubla, Jungfru Maria, halleluja, R/. ty Herren är sannerligen uppstånden, halleluja. Låt oss bedja. Gud, du som genom din Sons, vår Herre Jesu Kristi uppståndelse har glatt världen: Vi ber dig: låt oss, på Hans Moders, Jungfru Marias förbön, uppnå det eviga livets glädje. Genom samme Kristus, vår Herre. R/. Amen.
Den barmhärtighetens rosenkrans
Förböner. Inled som vanligt: Kyss rosenkransens krucifix, gör korstecknet med det be Fader vår, Var hälsad Maria och Apostoliska Trosbekännelsen. På de ensamma kulorna före varje dekad: Evige Fader, / vi offrar Dig Din högt älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder. Tio gånger ber man: För Hans smärtfyllda lidandes skull, / förbarma Dig över oss och hela världen. Avsluta Barmhärtighetens Rosenkrans med att be tre gånger: Helige Herre Gud, Helige Allsmäktige Gud, Helige Odödlige Gud, / förbarma Dig över oss och hela världen. Jesus, jag förtröstar på Dig. (tre gånger)
Den Apostoliska trosbekännelsen
Jag tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens Skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på Allsmäktig Gud Faderns högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den Helige Ande, den heliga katolska Kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
IV Ärorika mysterium
1.Jesu uppståndelse. 2. Jesu himmelsfärd. 3.Den helige Andes utgjutelse över Maria och apostlarna. 4. Marias upptagning i himmelen. 5. Marias kröning.